bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zapraszamy na SKRZYDLATORIUM - Jesienny Piknik Naukowy

28.11.2018

Piknik jest zlotem m?odych odkrywców z fina?em w formie happeningowego „Czwartego Zlotu Owadów”.

SKRZYDLATORIUM promuje powstanie Podkarpackiego Centrum Nauki.

SKRZYDLATORIUM jest finansowane ze ?rodków Województwa Podkarpackiego.

W roku 2018 schronienia dla przyrodników, ekologów, naukowców i pasjonatów „owadów” udzieli Uniwersytet Rzeszowski.

SKRZYDLATORIUM odb?dzie si? w dniu 14 grudnia 2018 roku od godz. 10.00 do godz.13.00
w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego, w budynku A-0 przy ul. Pigonia 1… z przyleg?ymi salami
i holem do prezentacji barwnych strojów i organizacji stoisk promuj?cych nauk?
i umo?liwiaj?cych osobisty kontakt z tym co ciekawe i tajemnicze.

G?ównym tematem SKRZYDLATORIUM jest latanie! B?dzie wi?c o owadach i ptakach, b?dzie o lataj?cych ro?linach. Mo?e b?dzie o lataj?cych ?abach, ssakach i lataj?cych w??ach.

Zaczynamy o godzinie 10.00, 30-minutowym, naukowym wyk?adem pt. „Uskrzydleni”, który wyg?osi dr hab. prof. UR Bogdan Wi?niowski. Wyk?ad odb?dzie si? w auli budynku A-0 (z transmisj? TV w salach przyleg?ych).

Po wyk?adzie planujemy pokaz naukowy.
A potem w holu SKRZYDLATORIUM uczestników zaprosimy na:

1. „Scen? SKRZYDLATORIUM” – wyst?py Waszych zespo?ów szkolnych i klasowych. Je?li która? reprezentacja szko?y (klasy) wyrazi ch?? za?piewania krótkiej piosenki ekologicznej lub wyg?oszenia krótkiego tekstu bardzo prosz?, by zg?osi? ten fakt
e-mailem na ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl z podaniem czasu trwania utworu (musimy zaplanowa? kto i kiedy wyst?pi). SKRZYDLATORIUM jak ka?dy happening rz?dzi si? swoimi owadzimi prawami, wiec b?dzie troch? improwizacji.
2. Warsztaty o bioró?norodno?ci, laboratorium Stowarzyszenia „EKOSKOP”
z mikroskopowaniem i poznawaniem ?ywych owadów.
3. Stoisko Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza - symulator lotu.
4. Stoisko Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 „Dolina Wis?y”.
5. Stoisko lotnicze Muzeum Techniki.
6. Stoisko naukowe M?dry Dzieciak.
7. Stoisko trenera Centrum Nauki Kopernik.
8. Stoisko Stowarzyszenia ExploRes i powstaj?cego Podkarpackiego Centrum Nauki.
9. Stoisko OZE – czyli co? o nowoczesnej energetyce.
10. Stoisko elektrycznych hulajnóg.
11. Pracowni? kosmetyków natury.
12. Pracowni? owadów recyklingowych.
13. Konkurs plastyczny „Rewolucja w ewolucji”.
14. Konkurs „Szybciej ni? ?wiat?owód” ….dla 7-osobowych zespo?ów.
15. Punkt pocztowy SKRZYDLATORIUM – je?li kto? chce wys?a? do Mamy albo Taty prawdziwy pisany r?cznie list ze Zlotu.
16. Stoiska Studenckich Kó? Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
17. Stoisko Ratowników Medycznych.
18. Owady zakl?te w bursztynie.
19. „Ku?nia edukacyjnych talentów”.
20. ?ciank? fotograficzn? SKRZYDLATORIUM.
21. Autorskie, edukacyjne propozycje Szkolnych Kó? EKO i Klubów M?odego Odkrywcy czyli Wasze autorskie ekologiczne gry i zabawy dla najm?odszych (bardzo prosz?, by zg?osi? na e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl (tel. 668356773) ch?? zorganizowania takiego autorskiego stoiska lub gry albo zabawy – mog? to by? bardzo ró?ne proekologiczne aktywno?ci, ale wa?ne, by organizator zabawy pami?ta?
o bezpiecze?stwie uczestników!)
• O godzinie 11.59 – odb?dzie si? tradycyjny, happeningowy „Alert w obronie Ziemi”. Jak zwykle prosimy wszystkich uczestników o przyniesienie budzików, dzwonków, ko?atek, gwizdków, tr?bek itp.
• Bardzo prosimy, by wszyscy uczestnicy SKRZYDLATORIUM i Zlotu Owadów (wraz
z opiekunami) na fina?owy happening o godz. 11.59 przebrali si? za owady – najlepiej kolorowe i skrzydlate.

• O godzinie 12.01 wyst?pienia go?ci oficjalnych.
• Rozstrzygniecie konkursu na najciekawszy owadzi strój – z nagrod? dla laureata!
• Konkurs na najdalszy lot samolotem – fina? zaj?? modelarskich.
• Ok. godziny 13.00 zako?czenie Zlotu.

Prosimy, by reprezentacje szkó? i przedszkoli przynios?y transparenty z has?ami w obronie przyrody, które wyeksponujemy w happeningowym finale SKRZYDLATORIUM o godzinie 11.59.

Bardzo prosz?, by drog? e-mailow? na ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl zg?osi? ch?? udzia?u
w SKRZYDLATORIUM z podaniem nazwiska opiekuna i liczby dzieci oraz ewentualnych aktywno?ci w?asnych w trakcie Zlotu.

Koordynator happeningu poszukuje m?odzie?y, studentów i doros?ych do pomocy w organizacji Zlotu. Prosz? o osobiste zg?oszenia pod nr tel. 607039990
Zbiórka wolontariuszy o godz. 8.00 w holu budynku A-0 w dniu 14 grudnia 2018 r.

Pozdrawiam serdecznie i ?ycz? mi?ego „lotu na SKRZYDLATORIUM”.

Do zobaczenia! Kasia Rusza?a Prezes „EKOSKOP” …na Zlocie w niebieskich skrzyd?ach


Konkurs plastyczny „Rewolucja w ewolucji …. czyli jak b?dzie wygl?da? owad przysz?o?ci”

Ka?dy uczestnik SKRZYDLATORIUM mo?e wzi?? udzia? w fina?owej wystawie konkursu „Rewolucja w ewolucji”! Wystarczy w domu wykona?, na pionowej kartce A-4, dowoln? technik?, plastyczn? wizualizacj? owada XXII lub nawet XXIII wieku – czyli za 100 czy 200 lat. Najlepsza pod wzgl?dem artystycznym i najciekawsza praca otrzyma nagrod?. Wszystkie prace zostan? happeningowo wyeksponowane w „Galerii Mi?dzy Oknami”. Prace nale?y przynie?? do dnia 13 grudnia 2018 roku do biura Podkarpackiego Centrum Nauki w WDK Rzeszów ul. Okrzei 1, II pi?tro, pokój 201. Ka?da praca powinna by? podpisana na odwrocie i musz? towarzyszy? jej dwa drewniane spinacze „do bielizny” ….celem przywieszenia na sznurkach wystawowych.
Prace mo?na równie? osobi?cie przywie?? na Zlot ….do godziny 11.00.

Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 28.11.2018

Dokument oglądany razy: 223
« inne aktualności